Dr Andrzej Zieliński

Katedra Zastosowań Matematyki, Zakład Ekonomii Matematycznej

Stanowisko - adiunkt


tel. 22 593 27 28
e-mail: andrzej_zielinski@sggw.pl
pok. 2/119, b.37

Dydaktyka


Konsultacje

 • Środa 16:15-17:15
 • Piątek 16:15-17:15

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/14 (sem. zimowy)


Matematyka I - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, kierunek: biotechnologia

wykład:śr. 14-16, Aula IV, b. 37
ćwiczenia:śr. 11-13, s. 2/19, b. 37
pt. 14-16, s. 3/23, b. 37

Matematyka - Wydział Leśny, kierunek: gospodarka przestrzenna

wykład:śr. 8-10, s. 0/35, b. 34

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 • Matematyka I i II - Biotechnologia
 • Matematyka - Gospodarka Przestrzenna
 • Matematyka stosowana - Towaroznawstwo
 • Matematyka stosowana - Rolnictwo
 • Matematyka i statystyka - Biologia
 • Statystyka matematyczna - Rolnictwo
 • Doświadczalnictwo - Rolnictwo
 • Statystyka - Biotechnologia
 • Informatyka - Biotechnologia
 • Informatyka - Rolnictwo
 • Informatyka - Wydział Technologii Żywności
 • Podstawy użytkowania komputerów - Technika Rolnicza i Leśna
 • Podstawy użytkowania komputerów - Ogrodnictwo
 • Algebra liniowa - Informatyka i Ekonometria
 • Analiza matematyczna - Informatyka i Ekonometria
 • Basic Statistics (po angielsku) - Erasmus
 • Macierze w statystyce i ekonometrii - fakultet - Informatyka i Ekonometria
 • Modelowanie matematyczne w biologii - fakultet - Biotechnologia

Tematyka prac dyplomowych

 • Analiza korelacji kanonicznych
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Analiza czynnikowa
 • Analiza składowych głównych

 • Badania


  Tematyka badań

 • Teoria i praktyka stosowania transformacji potęgowej w różnych układach doświadczalnych
 • Zastosowania analizy składowych głównych (PCA)
 • Wykorzystanie graficznej metody biplot typu GGE do opisu różnorakich relacji między tzw. efektami GGE
 • Główne publikacje


  Książki

  1. Wykłady z matematyki praktycznej. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1997
  2. Zadania powtórzeniowe z matematyki wraz z rozwiązaniami dla kandydatów na studia ekonomiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew 2002
  3. Rozwiązywanie zadań elementarnych (seria: Ćwiczenia z matematyki). Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew 2003 (z J. Górczyńskim)

  Artykuły

  1. Zieliński A., 1985. A note on Nabeya's proof of the Sakamoto-Craig lemma. Stat. & Decisions, Suppl. Issue No. 2, 299-300
  2. Zieliński A., 1986. Estymacja wektorów wartości oczekiwanych i macierzy kowariancji przy pomocy algorytmu EM w przypadku brakujących obserwacji. XVI Coll. Metodol. z Agrobiom. PAN, 65-76
  3. Wójcik A.R., Zieliński A., 1986. Wielowymiarowe reszty typu BLUS. XVI Coll. Metodol. z Agrobiom. PAN, 138-146
  4. Chaber D., Zieliński A., 1988. Restrykcje i estymatory w pewnych modelach układów krzyżowań diallelicznych. XVIII Coll. Metodol. z Agrobiom. PAN, 244-255
  5. Górczyński J., Zieliński A., Zieliński W., 1991. Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej. XXI Coll. Metodol. z Agrobiom. PAN, 296-301
  6. Górczyński J., Kowalska B., Zieliński A., 1991. Zastosowanie analizy składowych głównych do oceny stanu ekologicznego lasów Polski. XXI Coll. Metodol. z Agrobiom. PAN, 197-208
  7. Górczyński J., Zieliński A., Burzyński G., 1993. Comparative analysis of the growth patterns of ten provenances of Grand Fir using principal component analysis. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Forestry and Wood Technology 44, 51-56
  8. Zieliński A., 1993. Rozkłady transformowalne i estymacja parametrów transformacji potęgowej w przypadku takich rozkładów. XXIII Coll. Metodol. z Agrobiom. PAN, 350-359
  9. Zieliński A., Ukalska J., 1996. Properties of the maximum likelihood estimate of power transformation parameter lambda in case of one-way classification. XXVI Coll. Biometr., 183-193
  10. Zieliński A., 1996. Estimation of power transformation parameter lambda using Shapiro-Wilk statistic. XXVI Coll. Biometr., 344-353
  11. Zieliński A., 1998. Mathematical and statistical thinking. Proceedings of the 25-26 September 1998 conference “The Role of Mathematical Disciplines in Higher Agricultural Education”, Kaunas – Akademija, 36-42
  12. Zieliński A., 2000. ML estimation of power transformation parameter lambda in a two-way split-plot model. XXX Coll. Biometr., 179-187
  13. Zieliński A., 2002. Comparison of tests of hypothesis that power transformation parameter lambda is equal to one. XXXII Coll. Biometr., 231-240
  14. Zieliński A., 2004. Estimating missing observations using the EM algorithm applied to transformed data. XXXIV Coll. Biom., 279-282
  15. Sieczko L., Mądry W., Zieliński A., Paderewski J., Urbaś-Szwed K., 2004. Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad wielocechową charakterystyką zmienności genetycznej w kolekcji zasobów genowych pszenicy twardej (Triticum durum L.). XXXIV Coll. Biom., 223-239
  16. Kozak M., Laudański Z., Zieliński A., 2004. Biometrical computing with R. XXXIV Coll. Biom. (a), 51-64
  17. Kozak M., Zieliński A., 2005. Sample allocation between domains and strata. Intern. J. of Appl. Math. and Statist. 3, 19-40
  18. Zieliński A., Jankowski P., Mądry W., 2005. Biplot typu GGE jako narzędzie do graficznej analizy danych z serii doświadczeń z genotypami. XXXV Coll. Biometr., 207-224
  19. Jankowski P., Zieliński A., Mądry W., 2006. Analiza interakcji genotyp-środowisko dla pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część I. Metodyka. Biuletyn IHAR, 240/241, 51-60
  20. Jankowski P., Zieliński A., Mądry W., 2006. Analiza interakcji genotyp-środowisko dla pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część II. Grupy środowisk i stabilność genotypów. Biuletyn IHAR, 240/241, 61-74
  21. Kozak M., Paderewski J., Zieliński A., 2006. Numerical Problems Connected with Accuracy of Variance Estimation. Model Assited Statistics and Applications, 1(2), 101-105
  22. Kozak M., Zieliński A., 2007. Comparison of Efficiency of Stratified and Unequal Probability Sampling. Communications in Statistics – Simulation and Computation, 36, 807-816
  23. Kozak M., Verma M.R, Zieliński A., 2007. Modern approach to optimum stratification: review and perspectives. Statistics in Transition – new series, 8(2), 223-250
  24. Kozak M., Zieliński A., Singh S., 2008. Stratified two-stage sampling in domains: Sample allocation between domains, strata, and sampling stages. Statistics & Probability Letters, 78, 970-974
  25. Zieliński A., 2012. Some corrections to the Kermack-McKendrick model. XLII Coll. Biometr., 95-101

  Monografie

  1. Teoria i praktyka stosowania transformacji potęgowej w układach niezależnych i w układach zależnych typu split-plot. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

  Artykuły inne

  1. Trochę o nieskończoności. Wiedza i Życie, 1 (1985)
  2. Aksjomat wyboru. Wiedza i Życie, 5 (1985)
  3. Twierdzenie Gödla czyli o niesprzeczności matematyki. Wiedza i Życie, 11 (1985)
  4. Średnia czy mediana? Delta, 8 (2001)
  5. Dlaczego? Matematyka, 2 (2005)
  6. Trójkąt i równanie (zadanie na konkurs zadaniowy). Matematyka, 5 (2007)
  7. Trójkąt nieprostokątny (zadanie na konkurs zadaniowy). Matematyka, 2 (2008)
  8. Odnośnie numeru 5/2009. Matematyka, 7 (2009) (z Marianem Maciochą i Ryszardem Pagaczem)
  9. A jednak prostokątny (zadanie na konkurs zadaniowy). Matematyka, 8 (2009) (z Ireneuszem Michną)
  10. O pewnych trójkątach nieprostokątnych. Matematyka, 11 (2011)
  11. Ciąg z potęgami (zadanie na konkurs zadaniowy). Matematyka, 2 (2012)
  12. Równanie (zadanie na konkurs zadaniowy). Matematyka, 1 (2013)

  Wystąpienia konferencyjne (referaty i postery)

  1. A note on Nabeya’s proof of the Sakamoto-Craig lemma. 16th European Meeting of Statististicians, Marburg (RFN) 1984 (referat)
  2. Estymacja parametrów przy pomocy algorytmu EM. XV Coll. Metodol. z Agrobiom., Świnoujście 1985 (referat)
  3. (z A.R. Wójcikiem) Wielowymiarowe reszty typu BLUS. XVI Coll. Metodol. z Agrobiom., Siedlce 1986 (referat)
  4. Multidimensional BLUS residuals. IVth International Conference on Multivariate Statistical Inference, Łódź 1986 (referat)
  5. Some problems connected with the EM algorithm in the multivariate normal case. University of Helsinki, Dept. of Statistics, Helsinki (Finlandia)1987 (referat)
  6. Some problems connected with the EM algorithm in the multivariate normal case. University of Tampere, Dept. of Math. Sciences, Tampere (Finlandia) 1987 (referat)
  7. (z D. Chaberem) Restrykcje i estymatory w pewnych modelach układów krzyżowań diallelicznych. XVIII Coll. Metodol. z Agrobiom., Borków k. Kielc 1988 (referat)
  8. Zastosowanie wykładniczych modeli nieliniowych do rozpoznawania chorób. Polskie Towarzystwo Higieniczne, Warszawa 1988 (referat)
  9. Restrictions and least squares estimates in some diallel crossing models. Vth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Wilno (ZSRR) 1989 (poster)
  10. (z G. Burzyńskim i J. Górczyńskim) Zastosowanie analizy składowych głównych do analizy wieloletnich pomiarów wysokości drzew na przykładzie badań proweniencyjnych z jodłą olbrzymią. IBL, Warszawa 1991 (referat)
  11. Myślenie matematyczne, statystyczne i informatyczne. VI Semin. z Metod Dydakt. Przedmiotów Matem. w Akad. Rolniczych. Sosnówka 1991 (referat)
  12. (z J. Górczyńskim i W. Zielińskim) Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej. XXI Coll. Metodol. z Agrobiom., Warszawa 1991 (referat)
  13. (z J. Górczyńskim i B. Kowalską) Zastosowanie analizy składowych głównych do oceny stanu ekologicznego lasów Polski. XXI Coll. Metodol. z Agrobiom., Warszawa 1991 (referat)
  14. Box-Cox transformations in some mixed linear models. LINSTAT, Poznań 1993 (poster)
  15. Badanie rozkładów cech występujących w doświadczeniach sadowniczych. Współczesne Metody Doświadczeń w Agronomii, Humań (Ukraina) 1993 (referat)
  16. Estymacja parametru lambda transformacji potęgowej przy pomocy statystyki Shapiro-Wilka. XXV Coll. Biom., Miętne 1995 (referat)
  17. (z J. Ukalską) Properties of ML estimator of power transformation parameter lambda in one-way classification due to the parameter of non-centrality. VI International Conference on Mathematical Statistics, Jachranka 1996 (poster)
  18. (z J. Ukalską). Properties of the maximum likelihood estimate of power transformation parameter lambda in case of one-way classification. XXVI Coll. Biometr., Inowrocław 1996 (referat)
  19. EM algorithm applied to transformed data. XXVII Coll. Biometr., Jaszowiec 1997 (poster)
  20. Repeated regression. XXVII Coll. Biometr., Jaszowiec 1997 (poster)
  21. Distributions transformable to normality due to the power transformation. XXVIII Coll. Biometr., Inowrocław 1998 (referat)
  22. ML estimation of power transformation parameter lambda in a two-way split-plot model. XXX Coll. Biometr., Wigry 2000 (referat)
  23. Power of tests verifying need for power transformation. Simulation study. XXXI Coll. Biometr., Skorzęcin 2001 (poster)
  24. Comparison of test of hypothesis that power transformation parameter lambda is equal to one. XXXII Coll. Bometr., Krasnobród 2002 (referat)
  25. Estimating missing observations using the EM algorithm applied to transformed data XXXIV Coll. Biom., Świnoujście 2004 (referat)
  26. GGE biplot as a tool for graphical analysis of data from multi-environment genotype trials. XXXV Coll. Biom., Dymaczewo 2005 (referat)
  27. Correlation coefficient of transformable random variables - introductory considerations. XXXIX Coll. Biom., Kazimierz Dolny 2009 (poster)
  28. Two-dimensional distribution of transformable random variables. LINSTAT, Tomar (Portugalia) 2010 (poster)
  29. Some corrections to the Kermack-McKendrick model. XL Coll. Biometr., Będlewo 2010 (poster)